ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 9 สิงหาคม พ.ศ.2566

แพลตฟอร์มแฟรคชั่นเป็นระบบที่ให้บริการโดย Unison Ventures Limited โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยแฟรคชั่น ที่แสดงถึงหน่วยความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มแฟรคชั่น และการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามข้อตกลงนี้ “ท่าน” “ลูกค้า” “ผู้สมัคร” “ผู้ใช้” “ผู้ลงทุน” หรือคำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงให้หมายถึงผู้ใช้บริการของแฟรคชั่น

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปของแฟรคชั่นมีผลบังคับใช้กับแฟรคชั่นและผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการหรือเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มแฟรคชั่น

หน้านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อระบุข้อตกลงและเงื่อนไข (“ข้อตกลง”,”ข้อตกลงและเงื่อนไข”) ที่ควบคุมการใช้งานของท่านใน www.fraction.co หรือ แพลตฟอร์มแฟรคชั่น หากแฟรคชั่นมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ แฟรคชั่นจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ โดยแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล และ/หรือผ่านแพลตฟอร์มแฟรคชั่น

เมื่อเข้าสู่ แพลตฟอร์มแฟรคชั่น ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฎในที่นี้ ถ้าท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อันได้แก่ ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปของแฟรคชั่น และนโยบายความเป็นส่วนตัวของแฟรคชั่น ท่านจะถูกระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มแฟรคชั่น หรือการใช้บริการบนแพลตฟอร์มแฟรคชั่น

ท่านจะไม่สามารถใช้บริการแพลตฟอร์มแฟรคชั่นได้ หากท่านมิได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการแพลตฟอร์มแฟรคชั่นแก่ท่าน หากท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ แฟรคชั่นอาจจะใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยการประกาศการแก้ไขดังกล่าวบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันหรือแจ้งการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวให้ท่านรับทราบโดยวิธีการอื่นใดที่แฟรคชั่นอาจจะกำหนดเป็นครั้งคราว และให้ถือว่าการแก้ไขดังกล่าวมีผลภายหลังครบกำหนดระยะเวลาตามที่แฟรคชั่นกำหนด เว้นแต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายซึ่งในกรณีดังกล่าวการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศการแก้ไขบนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่แฟรคชั่นได้แจ้งให้ท่านทราบ (แล้วแต่กรณี) และหากท่านใช้บริการแพลตฟอร์มแฟรคชั่นต่อไปหลังจากวันที่การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขมีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงใดๆ ในภายภาคหน้า

แฟรคชั่นได้จัดเตรียมข้อตกลงและเงื่อนไขของแฟรคชั่นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปฉบับเป็นภาษาไทยเท่านั้นที่มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมาย

ข้อ 1. นิยาม

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คำว่า

ก.ล.ต.
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แพลตฟอร์มแฟรคชั่น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท แฟรคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เพื่ออำนายความสะดวก ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยแฟรคชั่น และการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลของแฟรคชั่น
เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ในแพลตฟอร์มแฟรคชั่นเป็นทรัพย์สินของบริษัท แฟรคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โลโก้ การออกแบบ ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ไฟล์เสียง ไฟล์อื่น ๆ และทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ใดๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น

ข้อมูลที่เป็นความลับ
ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท แฟรคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความลับทางการค้า ข้อมูลทางเทคนิค กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการตลาด รายการลูกค้าและผู้จัดหา ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลการเงิน ข้อมูลของบุคคลที่สามที่มอบให้แก่บริษัท แฟรคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในลักษณะที่เป็นความลับ

คริปโทเคอร์เรนซี
หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิอื่นใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล และให้หมายความรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด.

คู่ค้า
บุคคลที่ให้ความร่วมมือกับแฟรคชั่นเพื่อให้บริการผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มแฟรคชั่น เช่น ผู้ให้บริการระบบทำความรู้จักลูกค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-KYC และผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ผู้ใช้ลงทะเบียน
ผู้สมัครเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มแฟรคชั่น

ผู้ออกหน่วยแฟรคชั่น
ผู้ออกหน่วยแฟรคชั่นผ่านแพลตฟอร์มแฟรคชั่น

หน่วยแฟรคชั่น
หน่วยความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มแฟรคชั่น

หนังสือชี้ชวน / หนังสือข้อมูลสินทรัพย์
เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อมูลสินทรัพย์ และการลงทุนในสินทรัพย์ ที่จะเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจในการลงทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

ข้อ 2. บริการของแฟรคชั่น

 1. แพลตฟอร์มแฟรคชั่นอำนวยความสะดวกให้ผู้ออกหน่วยแฟรคชั่นสามารถแปลงสินทรัพย์และแบ่งหน่วยย่อย และเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถร่วมลงทุนในสินทรัพย์นั้น ๆ โดยการถือครองหน่วยแฟรคชั่นบนแพลตฟอร์มแฟรคชั่น
 2. แพลตฟอร์มแฟรคชั่น ให้บริการเกี่ยวกับสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการลงทะเบียน การเก็บรักษาข้อมูล และการดำเนินการปรับปรุงรายชื่อคู่สัญญาของสัญญาต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน
 3. แพลตฟอร์มแฟรคชั่น ให้บริการแตกย่อยสินทรัพย์ เพื่อให้นักลงทุนเป็นเจ้าของร่วมในสินทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการลงทะเบียนผู้ถือหน่วยแฟรคชั่น การดำเนินการปรับปรุงรายชื่อของผู้ถือหน่วยแฟรคชั่น และจำนวนหน่วยแฟรคชั่นที่ถือให้เป็นปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหน่วยแฟรคชั่นเพื่อการลงทุน หน่วยแฟรคชั่นเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือหน่วยแฟรคชั่นทั้งสองประเภท (ไฮบริด) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน / หนังสือข้อมูลสินทรัพย์

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ใช้

 1. หากท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่แพลตฟอร์มแฟรคชั่นในนามบุคคลธรรมดา ท่านรับรองว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
  1. ท่านมีอายุมากกว่า 20 ปี ณ วันที่ได้มีการลงทะเบียน
  2. ท่านเป็นผู้มีความสามารถเข้าทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย และท่านไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนวิกลจริต คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ คนไร้ความสามารถ
 2. หากท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่แพลตฟอร์มแฟรคชั่นในนามนิติบุคคล ท่านรับรองว่านิติบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
  1. นิติบุคคลดังกล่าวได้รับการจัดตั้งโดยชอบภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. ท่านได้รับมอบอำนาจจากนิติบุคคลดังกล่าวเพื่อกระทำการแทนโดยชอบ
 3. ท่านรับรองว่าท่านหรือนิติบุคคลที่ท่านเป็นตัวแทนไม่ได้มีถิ่นที่อยู่หรือภูมิลำเนาในประเทศใดดังต่อไปนี้
  1. บุคคลที่อยู่ภายใต้ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
  2. ประเทศหรือเขตอำนาจที่ห้ามการใช้และ/หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงกิจกรรมบล็อคเชนใดๆ
 4. การกระทำใด ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลจากประเทศหรือเขตอำนาจต้องห้ามบนแพลตฟอร์มแฟรคชั่นจะถือว่าเป็นโมฆะ และแฟรคชั่นจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของบุคคลเหล่านี้

ข้อ 4. การเข้าถึง

 1. ในการเข้าถึงหรือการใช้บริการ ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีบนแพลตฟอร์มแฟรคชั่นเพื่อมีสถานะเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียน (Registered User)
 2. ท่านต้องจัดให้มีอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อเข้าถึงการบริการของ แพลตฟอร์มแฟรคชั่น แฟรคชั่นไม่รับรองว่า แพลตฟอร์มแฟรคชั่นจะสามารถใช้หรือทำงานร่วมกันได้กับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมค้นหาทางอินเทอร์เน็ตทุกชนิด หรือกับผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์ทุกเครือข่าย
 3. ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งค่าบริการในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือค่าบริการโทรศัพท์ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านได้เข้าใช้บริการแพลตฟอร์มแฟรคชั่น

ข้อ 5. ความเป็นส่วนตัว

 1. ก่อนที่จะใช้หรือเข้าถึงบริการแพลตฟอร์มแฟรคชั่นในลักษณะใด ๆ ท่านรับทราบว่าท่านต้องอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของแฟรคชั่น และยินยอมให้แฟรคชั่นเก็บ รวบรวม ใช้งาน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว แฟรคชั่นอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านกับคู่ค้าเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนและการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด
 2. โปรดเข้าไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หากท่านไม่ยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัว แฟรคชั่นขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการของแฟรคชั่นแก่ท่าน

ข้อ 6. บัญชีบนแพลตฟอร์มแฟรคชั่น (“บัญชี”)

 1. การลงทะเบียน
  1. เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของท่านในการเป็นผู้ใช้บริการ แฟรคชั่นและคู่ค้าจะดำเนินการยืนยันตัวตนและตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือตามที่แฟรคชั่นเห็นว่าจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตรวจสอบความน่าสงสัยหรือการมีส่วนร่วมในการฟอกเงิน การจัดหาเงินให้ผู้ก่อการร้าย การฉ้อโกง หรืออาชญากรรมทางการเงินใดๆ ตามข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในระหว่างกระบวนการลงทะเบียนผู้ใช้ (“การยืนยันและตรวจสอบ”)
  2. ในบางกรณี แฟรคชั่นอาจขอให้ท่านส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวท่าน ธุรกิจ หรือธุรกรรมของท่าน เพื่อบันทึกและทำตามขั้นตอนการตรวจสอบอื่น ๆ หรือตามคำร้องขอของหน่วยงานรัฐใด ๆ (ถ้ามี)
  3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องตามคำร้องดังกล่าว แฟรคชั่นอาจปฏิเสธการลงทะเบียนบัญชีของท่าน หรือปฏิเสธการให้บริการแก่ท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแฟรคชั่นแต่เพียงผู้เดียว
  4. แฟรคชั่นไม่มีหน้าที่ในการยืนยันผลการยืนยันตัวตนและการตรวจสอบใด ๆ ที่ดำเนินการโดยคู่ค้า ดังนั้น แฟรคชั่นจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการยืนยันและตรวจสอบ
 2. ความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และบัญชี
  1. ท่านจะต้องระบุที่อยู่อีเมล และสร้างรหัสผ่านของท่านเองเพื่อเข้าสู่บัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
  2. ท่านจะต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี้
   1. รักษาความลับและความปลอดภัยของชื่อบัญชี ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และคุณลักษณะความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงการบริการ
   2. ท่านต้องปฏิบัติอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านตลอดเวลา และต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านต่อผู้ใด รวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน แฟรคชั่นจะไม่ขอให้ท่านบอกรหัสผ่านกับแฟรคชั่น หรือบุคคลที่สาม (นอกจากเมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่าน)
   3. แฟรคชั่นแนะนำให้ท่านเลือกรหัสผ่านที่ไม่สามารถคาดเดาได้ง่ายจากข้อมูลที่อาจมีบางคนทราบ หรือที่เกี่ยวกับท่าน หรือรหัสผ่านที่มีความหมาย
   4. ทำลาย หรือลบการแจ้งเตือนรหัสผ่าน หรือรหัสอื่น ๆ ทันทีหลังจากได้รับรหัสเหล่านั้น
   5. จัดให้ที่อยู่อีเมลในบัญชีผู้ใช้ของท่านเป็นอีเมลปัจจุบันเสมอ
   6. ท่านต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าบัญชีอีเมลของท่านนั้นมีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้โดยท่านเพียงผู้เดียว เนื่องจากที่อยู่อีเมลของท่านอาจถูกใช้เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ หรือเพื่อสื่อสารกับแฟรคชั่น หรืออาจถูกใช้เพื่อติดต่อกับแฟรคชั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยของบัญชีของท่านได้
  3. หากท่านมีข้อบ่งชี้หรือข้อสงสัยเรื่องรายละเอียดของการเข้าสู่ระบบ หรือคุณสมบัติความปลอดภัยอื่นๆของท่าน แฟรคชั่นแนะนำให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านและติดต่อแฟรคชั่น ที่: support@fraction.co โดยทันที
  4. หากท่านได้รับข้อความใดที่ถามถึงรหัสผ่านของท่าน ท่านควรติดต่อสอบถามมายังแฟรคชั่น และหากท่านสงสัยว่าคำขอนั้นเป็นคำขอที่แท้จริงหรือไม่ ท่านควรติดต่อแฟรคชั่น ที่ support@fraction.co
 3. แฟรคชั่นจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นจากความบกพร่องของท่านในการปกป้องบัญชี หรือข้อมูลบัญชีของท่าน

ข้อ 7. การใช้งานแพลตฟอร์มแฟรคชั่น

 1. ท่านตกลงว่าในการใช้บริการแพลตฟอร์มแฟรคชั่น ท่านจะไม่ละเมิดกฎหมาย ข้อตกลง ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ใด ๆ ของแฟรคชั่น และ/หรือบุคคลที่สาม และท่านจะรับผิดชอบในการกระทำของท่าน และนิติบุคคลที่ท่านเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว
 2. ท่านตกลงว่าท่านยอมผูกพันกับข้อตกลงการใช้บริการของแฟรคชั่น และจะปฏิบัติด้วยความสุจริตตลอดเวลา
 3. ท่านจะไม่พยายาม (หรืออนุญาต ส่งเสริม หรือสนับสนุนความพยายามของผู้ใด) กระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้:
  1. ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือเท็จ หรือบิดเบือนความจริงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือใช้ที่อยู่อีเมลเท็จ
  2. ส่งเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่แน่นอน ไม่เป็นปัจจุบัน หรือผิดพลาดในประการอื่น ซึ่งนำเสนอกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งประกอบด้วยความเท็จ ทำให้เข้าใจผิด หรือข้อความที่เป็นอันตรายต่อบุคคลที่สาม การรณรงค์ทางการเมืองหรือการชักชวนเชิงพาณิชย์
  3. ส่งเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นเรื่องเพศอย่างชัดแจ้ง ดูหมิ่น สื่อลามก ผิดศีลธรรม อนาจาร หยาบคาย ก้าวร้าว รุนแรง เป็นอันตราย เป็นการข่มขู่ การเหยียดหยาม ไม่ว่าเป็นการเหยีดยามเชื้อชาติ ศาสนา หรืออื่นใด หรืออาจเรียกร้องข้อมูลจากบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
  4. หากไม่ได้รับอนุญาตจากแฟรคชั่น ท่านไม่อาจลงโฆษณาของท่านหรือของบุคคลที่สาม หรือสร้างแบรนด์หรือเนื้อหาส่งเสริมการขายอื่นๆลงบนแพลตฟอร์มแฟรคชั่น นอกจากนี้ ท่านไม่สามารถใช้ แจกจ่าย เผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาดังกล่าวเพื่อการค้า
  5. ส่งคำวิจารณ์ การให้คะแนน หรือความคิดเห็นซึ่งท่านได้รับการชดเชยในลักษณะใด ๆ
  6. พยายามเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านแพลตฟอร์มแฟรคชั่น
  7. รับหรือพยายามเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ เนื้อหา หรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยวิธีการใด ๆ
  8. กระทำการใด ๆ ที่เป็นการสร้างภาระที่ใหญ่เกินสมควรต่อแพลตฟอร์มแฟรคชั่น
  9. ใช้แพลตฟอร์มแฟรคชั่น หรือคุณลักษณะใด ๆ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีให้บนแพลตฟอร์มแฟรคชั่นในลักษณะใด ๆ ที่อาจรบกวน ขัดขวาง ทำลาย ปิดใช้งาน ทำให้เป็นภาระหนัก หรือทำให้แพลตฟอร์มแฟรคชั่นบกพร่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์เป็นจำนวนมาก รูปแบบหรือสแปมใด ๆ จดหมายลูกโซ่ หรือทำให้เซิฟเวอร์เต็มไปด้วยคำขอ
  10. ส่งไวรัสหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ไปยังหรือผ่านแพลตฟอร์มแฟรคชั่น
  11. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมใดๆ ที่ไม่ใช่ของแฟรคชั่นในการเข้าเว็บไซต์/แอปพลิเคชันหรือคัดลอกข้อมูลออกไปโดยมิชอบ
  12. พัฒนาโปรแกรมภายนอกที่ใช้งานร่วมกับเว็บไซต์/แอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางแฟรคชั่นก่อน
  13. กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 8. ข้อจำกัดการใช้และการระงับการให้บริการ

 1. แฟรคชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการ แพลตฟอร์มแฟรคชั่น (หรือส่วนใด ๆ ของแพลตฟอร์มแฟรคชั่น) ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ได้ตลอดเวลา โดยมีหรือไม่มีสาเหตุ โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบ
 2. แฟรคชั่นขอสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดการเข้าถึงของท่านในบางบริการ หรือทุกบริการของแฟรคชั่น ทุกเมื่อ โดยมีหรือไม่มีสาเหตุ โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบด้วยเช่นกัน
 3. แฟรคชั่นจะไม่รับผิดชอบหากแพลตฟอร์มแฟรคชั่นไม่สามารถใช้การได้ตลอดเวลาหรือในช่วงเวลาใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ข้อ 9. คริปโทเคอร์เรนซี

แฟรคชั่นไม่อนุญาตให้ใช้คริปโทเคอร์เรนซีในธุรกรรมใดๆ บนแพลตฟอร์มแฟรคชั่น

ข้อ 10. ค่าธรรมเนียม

 1. ท่านตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมบางส่วนหรือทั้งหมดที่แฟรคชั่นกำหนดเนื่องจากการที่ท่านใช้บริการของแฟรคชั่น
 2. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาศึกษานโยบายค่าธรรมเนียมของแฟรคชั่น

ข้อ 11. ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะหมายถึงการส่งข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ให้กับแฟรคชั่น
  1. ลักษณะและขอบเขตการใช้แพลตฟอร์มแฟรคชั่น ของท่าน หรือการบริการที่จัดให้โดยแฟรคชั่น
  2. การเปลี่ยนแปลงหรือคำแนะนำใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริการ
  3. ข้อบกพร่องที่พบ
  4. ลักษณะของเงื่อนไขหรืออาการที่นำไปสู่ข้อผิดพลาด หรือคำร้องที่ระบุรายละเอียดอย่างเพียงพอที่เพื่อแฟรคชั่นจะสามารถนำไปพัฒนาแพลตฟอร์มแฟรคชั่นได้
 2. ท่านยินยอมให้สิทธิและผลประโยชน์ทั้งหมดในข้อเสนอแนะดังกล่าวแก่แฟรคชั่นรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันอาจอยู่ในข้อเสนอแนะนั้นด้วย

ข้อ 12. ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ในแพลตฟอร์มแฟรคชั่นเป็นทรัพย์สินของบริษัท แฟรคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โลโก้ การออกแบบ ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ไฟล์เสียง ไฟล์อื่น ๆ และทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ใดๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น (รวมกันเรียกว่า “ข้อมูลของแฟรคชั่น”) ข้อมูลของแฟรคชั่นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์
 2. ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ดาวน์โหลด แก้ไข เผยแพร่ เผยแพร่ซ้ำ ผลิตซ้ำ ใช้ซ้ำ จำหน่าย ถ่ายโอน หรือใช้ในลักษณะใด ๆ เพื่อสาธารณะหรือเพื่อการค้า เนื้อหาและข้อมูล โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากแฟรคชั่น

ข้อ 13. การรักษาความลับ

 1. ข้อมูลใด ๆ หรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท แฟรคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจของแฟรคชั่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความลับทางการค้า ข้อมูลทางเทคนิค กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการตลาด รายการลูกค้าและผู้จัดหา ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลการเงิน ข้อมูลของบุคคลที่สามที่มอบให้แก่บริษัท แฟรคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในลักษณะที่เป็นความลับ รวมกันจะถูกเรียกว่า “ข้อมูลที่เป็นความลับ”
 2. ท่านตกลงว่าท่านจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
  1. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดอย่างเคร่งครัด
  2. ระงับการใช้หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้ ข้อมูลที่เป็นความลับ ในลักษณะใดๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งหรือที่กำหนดโดยข้อตกลงนี้
  3. ระงับการเปิดเผย หรืออนุญาตให้ผู้อื่นเปิดเผย ข้อมูลที่เป็นความลับ ต่อบุคคลที่สามโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากแฟรคชั่น

ข้อ 14. การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของแฟรคชั่น

 1. แพลตฟอร์มแฟรคชั่นอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (“เว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของแฟรคชั่น”) หรือคู่ค้าของแฟรคชั่น ( ผู้ให้บริการระบบทำความรู้จักลูกค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-KYC และผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์) และคำขอที่ไม่ได้เป็นของหรือควบคุมโดยแฟรคชั่น (“คำขอที่ไม่ใช่ของแฟรคชั่น”) ซึ่งท่านจะต้องรับความเสี่ยงจากลิงก์ใด ๆ ที่นำท่านไปสู่เว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของแฟรคชั่นหรือสู่คำขอที่ไม่ใช่ของแฟรคชั่น
 2. แฟรคชั่นจะไม่มีการแจ้งเตือนว่าท่านได้ออกจากแพลตฟอร์มแฟรคชั่นแล้ว และท่านจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข (รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว) ของอีกเว็บไซต์หรืออีกปลายทาง แฟรคชั่นจะไม่ตรวจสอบ อนุมัติ ควบคุม รับรอง รับประกัน หรือกระทำการเป็นตัวแทนใด ๆ ของเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของแฟรคชั่นหรือคำขอที่ไม่ใช่ของแฟรคชั่น รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา แฟรคชั่นจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของท่าน

ข้อ 15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

 1. แฟรคชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบข้อตกลงเป็นประจำเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นใด ๆ จากแฟรคชั่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อได้เผยแพร่บนแพลตฟอร์มแฟรคชั่น
 2. หากท่านใช้งานแพลตฟอร์มแฟรคชั่น หรือบริการของแฟรคชั่นต่อไป ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงที่ได้มีการแก้ไขเปลื่ยนแปลงและข้อตกลงทั้งหมดที่รวมอยู่ในนั้น หากท่านไม่ตกลงในข้อตกลงที่ได้มีการแก้ไขนั้น ท่านไม่อาจเข้าสู่หรือใช้งานแพลตฟอร์มแฟรคชั่นได้

ข้อ 16. ข้อสงวนความรับผิด

 1. นอกจากที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยแฟรคชั่น แฟรคชั่น (และบริษัทในเครือใด ๆ)ไม่รับประกันว่าบริการของแฟรคชั่นตลอดจนข้อมูลของแฟรคชั่นที่ประกอบในนั้นและหน่วยแฟรคชั่นที่สร้างผ่านบริการของแฟรคชั่น หรือบริการที่เกี่ยวข้องใด ๆ บนแพลตฟอร์มแฟรคชั่นจะมีลักษณะดังนี้
  1. จะตรงตามความต้องการของท่าน
  2. จะพร้อมใช้งานโดยไม่เกิดการหยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด
  3. จะถูกต้อง น่าเชื่อถือ สมบูรณ์ ถูกกฎหมาย หรือปลอดภัย
 2. แฟรคชั่นจะไม่รับผิดในความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานแพลตฟอร์มแฟรคชั่น หรือข้อมูลที่บรรจุในแพลตฟอร์มแฟรคชั่น ถึงแม้ว่าแฟรคชั่นจะพยายามทำให้การเข้าถึงหรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มแฟรคชั่นของท่านนั้นเกิดความปลอดภัย แต่แฟรคชั่นก็ไม่สามารถและไม่อาจรับรองหรือรับประกันได้ว่าแพลตฟอร์มแฟรคชั่น การบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล หรือหน่วยแฟรคชั่นใด ๆ ที่ถูกสร้างผ่านการบริการของแฟรคชั่นหรือระบบข้อมูลเทคโนโลยีของเราจะปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดอันตราย แฟรคชั่นไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในข้อมูลใด ๆ ที่ท่านเปิดเผยออนไลน์ ท่านยอมรับความเสี่ยงในความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลหรือการซื้อขายออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต และท่านจะไม่เรียกร้องความรับผิดชอบใด ๆ จากแฟรคชั่น ในการละเมิดความปลอดภัยใด ๆ นอกเสียจากการละเมิดนั้นได้เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของแฟรคชั่น
 3. แฟรคชั่นจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อท่านในความสูญเสียและความเสียหายใดๆที่เกิดจากการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ จากท่านที่เกิดจากข้อมูลบนแพลตฟอร์มแฟรคชั่น หรือจากการใช้หน่วยแฟรคชั่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใด ๆ จากกรณีดังต่อไปนี้
  1. ข้อผิดพลาดของผู้ใช้ เช่น การลืมรหัสผ่าน การทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้อง ที่อยู่พอร์ตโฟลิโอไม่ถูกต้อง ข้อมูลการโอนเงินธนาคารหรือการพิมพ์ที่อยู่ผิด
  2. ความล้มเหลวของระบบ หรือการสูญหายของข้อมูล
  3. ไฟล์พอร์ตโฟลิโอที่ทุจริต
  4. การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
  5. การกระทำ การละเว้น หรือข้อผิดพลาดโดยผู้ออกหน่วยแฟรคชั่นหรือโดยการซื้อขาย
  6. กิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ไวรัส การหลอกลวงทางอิเล็กทรอนิกส์ การโจมตีเกี่ยวกับการใช้รหัสผ่าน หรือการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ บนแพลตฟอร์มแฟรคชั่น การบริการใดๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยแฟรคชั่นที่มีการบันทึกความเป็นเจ้าของในบล็อกเชนหรือระบบของแฟรคชั่น การโอนชื่อใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับหน่วยแฟรคชั่นใด ๆ บนระบบบันทึกรายการธุรกรรมดิจิทัลภายในบล็อกเชนหรือระบบของแฟรคชั่น
 4. แฟรคชั่นไม่ใช่ผู้ออกหน่วยแฟรคชั่น ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียน (Registered User), ผู้ออกหน่วยแฟรคชั่นหรือผู้ลงทุน แล้วแต่กรณี แฟรคชั่นจะไม่รับรองหรือแนะนำหน่วยแฟรคชั่นใด ๆ หรือบริการของนายหน้าหรือตัวแทนจำหน่ายใด ๆ และไม่มีส่วนใดของแพลตฟอร์มแฟรคชั่นที่ถูกออกแบบหรือมีเจตนาเพื่อให้บริการปรึกษาหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงิน กฎหมาย ภาษี หรือการลงทุน ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าการลงทุนใด ๆ กลยุทธ์การลงทุน หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นเหมาะสมกับท่านหรือไม่ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการลงทุนส่วนบุคคล สถานการณ์ทางการเงิน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ท่านควรปรึกษานักกฎหมาย หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือภาษีของท่านเกี่ยวกับเป้าหมายในการลงทุนของท่าน
 5. บริการบนแพลตฟอร์มแฟรคชั่นไม่ถือเป็นข้อเสนอหรือคำเชิญให้ซื้อหน่วยแฟรคชั่นในเขตอำนาจที่ข้อเสนอหรือคำเชิญดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาต หรือแก่บุคคลใดก็ตามที่การยื่นข้อเสนอหรือคำเชิญดังกล่าวจะเป็นการผิดกฎหมาย
 6. แฟรคชั่นจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากช่องโหว่หรือข้อบกพร่องใด ๆ พฤติกรรมที่ผิดปกติของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบของแฟรคชั่น (เช่น พอร์ตโฟลิโอ, สัญญาอัจฉริยะ (smart contract)) บล็อกเชน หรือลักษณะอื่นๆ ของคริปโทเคอร์เรนซีหรือหน่วยแฟรคชั่น
 7. ไม่มีข้อตกลงใดในนี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่กระทำการฉ้อโกง อันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการเพิกเฉยหรือการละเมิดต่อกฎหมาย หรือกิจกรรมอื่นๆที่ไม่สามารถถูกจำกัดหรือยกเว้นได้โดยวิธีทางกฎหมาย
 8. ท่านตกลงและรับทราบว่าในกรณีที่ระบบของแฟรคชั่นระงับการใช้ รหัสประจำตัวหรือรหัสผ่านของท่านไม่ว่าเป็นการถาวรหรือชั่วคราว อันเนื่องมาจากท่านหรือบุคคลอื่นใดระบุรหัสประจำตัวหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง หรือเหตุอื่นใด ซึ่งในกรณีการระงับการใช้ดังกล่าวส่งผลให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ผู้ลงทุนได้ทำไว้หรือตกลงให้ทำไว้ล่วงหน้าถูกระงับ ท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการระงับการทำธุรกรรมดังกล่าวกับแฟรคชั่นทั้งสิ้น หากท่านประสงค์ที่จะให้มีการยกเลิกการระงับการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยแพลตฟอร์มแฟรคชั่น ท่านต้องดำเนินการตามวิธีการให้ครบถ้วนตามที่แฟรคชั่นกำหนด
 9. ข้อสงวนสิทธิ์ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต

ข้อ 17. การชดใช้ค่าเสียหาย

 1. ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต ท่านตกลงจะชดใช้ค่าเสียหาย ป้องกัน และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อแฟรคชั่น และต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ถือหุ้น ผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้ให้บริการ บริษัทแม่ บริษัทสาขา บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้แทน และผู้ที่ได้รับมอบหมายของแฟรคชั่น ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จากข้อเรียกร้อง ค่าเสียหาย ผลการตัดสิน การสูญเสีย ความรับผิด หน้าที่ โทษทางอาญา ค่าธรรมเนียม ส่วนได้เสีย ค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทนายความ) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นศาล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำข้อตกลง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายและการประกันภัย) ทุกชนิดและลักษณะใดๆ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบอยู่ก่อนแล้ว ทั้งที่คาดการณ์ได้หรือคาดการณ์ไม่ได้ ทั้งที่ถึงกำหนดแล้วและยังไม่ถึงกำหนด ทั้งที่ยังมีข้อสงสัยหรือปราศจากข้อสงสัยแล้ว ทั้งตามกฎหมายหรือตามความยุติธรรม ไม่ว่าจะด้วยจากการละเมิด จากสัญญา หรืออื่นใด (รวมกันเรียกว่า “ข้อเรียกร้อง”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายต่อทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บต่อร่างกาย ซึ่งได้เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับกรณีดังต่อไปนี้
  1. การที่ท่านใช้แพลตฟอร์มแฟรคชั่นที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบริการที่เกี่ยวข้องและการใช้ข้อมูลทั้งทางปกติและในทางที่ผิด
  2. การที่ท่านละเมิดข้อตกลงนี้ และข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เอกสารการลงทุน รวมถึงการละเมิดหน้าที่ในการเปิดเผย กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ
  3. การที่ท่านละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ออกหน่วยแฟรคชั่น หรือผู้ลงทุน
  4. การที่ท่านเพิกเฉยหรือประพฤติผิดโดยจงใจเกี่ยวกับการเสนอขาย รวมถึงการบริการ ท่านไม่อาจเรียกร้องใด ๆ ต่อแฟรคชั่นได้
 2. การชดใช้ค่าเสียหายนี้อยู่นอกเหนือการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างท่านและแฟรคชั่น

ข้อ 18. การยกเลิกบัญชี

 1. การยกเลิกบัญชีโดยท่าน
  1. ท่านอาจยกเลิกบัญชีของท่านได้ทุกเมื่อและด้วยเหตุใดก็ได้ โดยติดต่อบริษัทด้วยตนเอง แจ้งความประสงค์จะขอปิดบัญชี โดยท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการยกเลิกบัญชี แต่การยกเลิกบัญชีนี้ท่านจะไม่หลุดพ้นจากความรับผิด หรือความรับผิดชอบในการชำระเงินที่ยังค้างชำระกับแฟรคชั่น
  2. ในกรณีที่ท่านยกเลิกบัญชีของท่านระหว่างการจองซื้อ ก่อนที่จะมีการออกหน่วยแฟรคชั่น แฟรคชั่นจะถือว่าธุรกรรมของท่านจะถูกยกเลิก
 2. การยกเลิกบัญชีโดยแฟรคชั่น
  แฟรคชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าถึงหรือการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มแฟรคชั่นและการบริการที่เกี่ยวข้องทุกเมื่อด้วยเหตุผลใดหรือไม่มีเหตุผลก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ตามแต่ดุลพินิจของแฟรคชั่น ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต ท่านรับทราบและยอมรับว่าแฟรคชั่นไม่มีความรับผิดหรือหน้าที่ใด ๆ ต่อท่านในกรณีดังกล่าว
 3. การสูญหายของข้อมูลเนื่องจากการยกเลิกบัญชี
  ในกรณีที่บัญชีของท่านถูกยกเลิกลง เนื้อหา ข้อมูลหรือการโต้ตอบใด ๆ อาจถูกลบ แฟรคชั่นจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายของเนื้อหา ข้อมูล หรือการโต้ตอบใด ๆ นั้น โดยไม่คำนึงถึงเหตุแห่งการยกเลิกบัญชีของท่าน

ข้อ 19. การเป็นโมฆะ

ข้อตกลงข้อใดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อตกลงข้ออื่น ๆ ที่ถูกต้องและยังมีผลบังคับใช้ได้ ท่านตกลงยืนยันว่าแฟรคชั่นสามารถแก้ไขข้อความส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์ ในข้อตกลงและเงื่อนไข ดังกล่าวได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าการแก้ไขดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์เดิมของข้อตกลงและเงื่อนไข เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้

ข้อ 20. การโอนสิทธิตามสัญญา

ท่านไม่อาจโอนสิทธิหน้าที่ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้กับผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากแฟรคชั่น แฟรคชั่นอาจโอนสิทธิและหน้าที่ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้กับบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และท่านยินยอมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเท่าที่จำเป็น รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ เท่าที่จำเป็นและเมื่อได้รับคำร้องขอจากแฟรคชั่น

ข้อ 21. เหตุสุดวิสัย

แฟรคชั่นจะหลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเท่าที่การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวถูกขวางหรือทำให้ล่าช้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของแฟรคชั่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) สภาพอากาศ ภัยพิบัติตามธรรมชาติ (ข) การกระทำของศัตรูของประชาชน สงคราม การบุกรุก ความเป็นปรปักษ์ (ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมตามหลักเหตุผลทั่วไป (ค)การห้ามการนำเข้าส่งออก (ง) การหยุดงานประท้วง (จ) ความผิดพลาดหรือการทำลายฮาร์ดแวร์หลักหรือการล่มของซอฟท์แวร์หรือโครงข่าย

ข้อ 22. การมีผลบังคับใช้ต่อไปของข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาเมื่อบัญชีถูกยกเลิกลง

 1. 22.1. เมื่อบัญชีของท่านถูกยกเลิกลง ไม่ว่าจะด้วยข้อตกลงนี้หรือด้วยเหตุอื่นใด สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดของคู่สัญญาจะยังคงมีอยู่ต่อไปเท่าที่บังคับได้ตามกฎหมาย

ข้อ 23. การติดต่อ

 1. ท่านยินยอมจะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากแฟรคชั่นไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ รวมถึงเอกสารดังต่อไปนี้:
  1. การยืนยันการเริ่มต้นการเป็นสมาชิกของท่าน
  2. ประกาศเกี่ยวกับการเปลื่ยนแปลงที่สำคัญ หรือกิจกรรมสำคัญ
  3. โปรโมชั่นสินค้าที่เกี่ยวข้อง
  4. ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
  5. เนื้อหาเกี่ยวกับการลงทุนและการดำเนินงาน
  6. การยืนยันการทำธุรกรรม
  7. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม
 2. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบให้ที่อยู่อีเมลที่ท่านได้ให้ไว้กับแฟรคชั่นนั้นเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้แฟรคชั่นสามารถสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับท่านได้ หากท่านต้องการแก้ไขที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือที่อยู่ ท่านสามารถติดต่อแฟรคชั่น ที่ support@fraction.co
 3. ท่านเข้าใจและตกลงว่าหากแฟรคชั่นได้ทำการแจ้งท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ท่านไม่ได้รับการแจ้งนั้น ๆ เหตุเพราะที่อยู่อีเมลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ถูกระงับการใช้โดยผู้บริการเครือข่ายของท่าน หรือ ประการอื่น ๆ ที่ทำให้ท่านไม่สามารถรับการแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ แฟรคชั่นจะถือว่าท่านได้รับแจ้งแล้ว
 4. แฟรคชั่นจะสื่อสารกับท่านด้วยภาษาไทยหรืออังกฤษ
 5. ท่านตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไข ข้อตกลง ประกาศ การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่แฟรคชั่นจัดให้แก่ท่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544) ว่ามีผลบังคับใช้เสมือนได้กระทำในรูปแบบลายลักษณ์อักษร
 6. การใช้งานใด ๆ ก็ตามบนแพลตฟอร์มแฟรคชั่นถือเป็นการลงลายมือชื่อ และ/หรือ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเช่นเดียวกับการลงลายมือชื่อในสัญญา และสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการให้ความยินยอมการทำรายการ และสามารถใช้ฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายได้
 7. แฟรคชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเตรียมเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เก็บรวบรวมลายมือชื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
 8. ท่านควรเก็บรักษาสำเนาการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากแฟรคชั่น โดยการพิมพ์สำเนาในรูปแบบกระดาษ หรือเก็บบันทึกสำเนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 24. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงนี้ถูกควบคุม ตีความ และบังคับใช้ตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

แฟรคชั่นมีสิทธิที่จะดำเนินการเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจากศาลที่มีเขตอำนาจในการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ข้อมูลที่เป็นความลับ (รวมถึงข้อเรียกร้อง หรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องหรือ การโต้แย้งความสมบูรณ์ใดๆของเครื่องหมายการค้า) หรือเพื่อคุ้มครองความปลอดภัย