คู่มือผู้ลงทุน

เอกสารฉบับนี้คือคู่มือผู้ลงทุนของแฟรคชั่น ที่ผู้ลงทุนทุกรายจะต้องปฏิบัติตามเพื่อเข้าซื้อแฟรคชั่นโทเคนที่เสนอขายบนระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของแฟรคชั่น


ส่วนที่ 1. นิยาม

ข้อ 1. นิยาม

ก.ล.ต.
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การเสนอขายโทเคนดิจิทัล
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อประชาชน

เงินจองซื้อ
เงินทุนมูลค่าเท่ากับมูลค่าของแฟรคชั่นโทเคนที่ผู้ลงทุนใช้ในการจองซื้อ

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล
เอกสารแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายโทเคนดิจิทัล ประกอบด้วย สรุปข้อมูลสำคัญ (factsheet) ซึ่งสรุปสาระสำคัญของโทเคนดิจิทัล รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของโทเคนดิจิทัลและสรุปสาระสำคัญของผู้ออกโทเคนดิจิทัลโดยย่อ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของโทเคนดิจิทัลและผู้ออกโทเคนดิจิทัล ส่วนข้อมูลผู้ออกโทเคนดิจิทัลและวัตถุประสงค์การใช้เงิน แผนธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล ซึ่งแสดงสาระสำคัญของโทเคนดิจิทัล รวมทั้งลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญ ข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและการรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ป.ป.ง.
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกโทเคนดิจิทัล ให้ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการหรือจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับมอบหมายตามสัญญาผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์

ผู้ใช้ลงทะเบียน
ผู้สมัครเข้าใช้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของแฟรคชั่น

ผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อ โทเคนดิจิทัล
ผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อแฟรคชั่นโทเคนของผู้ลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

ผู้ลงทุน
ผู้จัดสรรเงินทุนของตน (ไม่รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซีใด ๆ) เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากหรือเพื่อการลงทุนในแฟรคชั่นโทเคน ด้วยความคาดหวังเงินตอบแทน และ/หรือสินค้า บริการในอนาคต (ตามแต่กรณี)

ผู้ออกโทเคนดิจิทัล
ผู้ออกแฟรคชั่นโทเคนผ่านระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของแฟรคชั่น

พอร์ตโฟลิโอ
ระบบจัดเก็บข้อมูลและการแสดงข้อมูลการถือแฟรคชั่นโทเคนบนระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของแฟรคชั่น รวมทั้งเงินคงเหลือในวอลเลทของผู้ลงทุน

แฟรคชั่นโทเคน
โทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกโทเคนดิจิทัล ผ่านระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของแฟรคชั่น

วอลเลท
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ที่ให้บริการโดยบริษัท ทีทูพี จำกัด (T2P) ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถจัดเก็บเงินที่จะต้องใช้หรือได้รับจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับแฟรคชั่นโทเคนหรือโทเคนดิจิทัลอื่น ผ่านทางระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของแฟรคชั่น

ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของแฟรคชั่น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของแฟรคชั่นที่ใช้สำหรับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ต่อประชาชนซึ่งได้รับอนุญาตโดย ก.ล.ต. และเป็นไปตามพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และประกาศต่าง ๆ ภายใต้พระราชกำหนดดังกล่าวนี้

ระยะเวลาจองซื้อ
ระยะเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าจองซื้อแฟรคชั่นโทเคนได้

วันปิดการเสนอขาย
วันที่พ้นระยะเวลาจองซื้อซึ่งผู้ลงทุนไม่สามารถจองซื้อแฟรคชั่นโทเคนบนระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของแฟรคชั่นได้

หนังสือชี้ชวน
เอกสารที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้ลงทุนซื้อแฟรคชั่นโทเคนที่ตนออกหรือเสนอขายผ่านระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของแฟรคชั่น

อสังหาริมทรัพย์อ้างอิง
อสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ที่นำมาใช้อ้างอิงในการเสนอขายแฟรคชั่นโทเคนบนระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของแฟรคชั่น


ส่วนที่ 2. การสมัครเป็นผู้ลงทุน

ข้อ 2. การสมัครเป็นผู้ลงทุน

 1. 2.1. หากท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของแฟรคชั่นในนามบุคคลธรรมดา ท่านรับรองว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
  1. ก. ท่านมีอายุมากกว่า 20 ปี ณ วันที่ได้มีการลงทะเบียน
  2. ข. ท่านเป็นผู้มีความสามารถเข้าทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย และท่านไม่เป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลวิกลจริต บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถ
 2. 2.2 หากท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของแฟรคชั่นในนามนิติบุคคล ท่านรับรองว่านิติบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
  1. ก. ท่านมีอายุมากกว่า 20 ปี ณ วันที่ได้มีการลงทะเบียน
  2. ข. ท่านได้รับมอบอำนาจจากนิติบุคคลดังกล่าวเพื่อกระทำการแทนโดยชอบ
 3. 2.3. ท่านรับรองว่าท่านหรือนิติบุคคลที่ท่านเป็นตัวแทนไม่ได้มีถิ่นที่อยู่หรือภูมิลำเนาในประเทศใดดังต่อไปนี้
  1. ก. บุคคลที่อยู่ภายใต้ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
  2. ข. ประเทศหรือเขตอำนาจที่ห้ามการใช้และ/หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงกิจกรรมบล็อคเชนใดๆ
  การกระทำใด ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลจากประเทศหรือเขตอำนาจต้องห้ามบนระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของแฟรคชั่นของแฟรคชั่นจะถือว่าเป็นโมฆะ และแฟรคชั่นจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของบุคคลเหล่านี้
 4. 2.4. บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3 จะต้องเลือกสมัครเป็นผู้ลงทุนบนระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของแฟรคชั่น กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ทำแบบทดสอบวัดความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน (Knowledge Test) และแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนและความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) พร้อมอัพโหลดเอกสารที่แฟรคชั่นร้องขอ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ลงทุน ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) นอกจากนี้ ผู้ใช้ลงทะเบียนจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบและวิธีการที่แฟรคชั่นกำหนด
 5. 2.5. แฟรคชั่นจะใช้เวลาไม่เกิน 15 วันทำการหลังจากที่ได้รับข้อมูลครบถ้วนจากผู้สมัครเป็นผู้ลงทุนในการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารของผู้ใช้ลงทะเบียน รวมถึงยืนยันตัวตนของผู้ใช้ลงทะเบียน แฟรคชั่นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ใช้ลงทะเบียนที่สมัครเป็นผู้ลงทุนทราบผ่าน E-mail address ที่ผู้สมัครเป็นผู้ลงทุนได้ลงทะเบียนไว้ตอนสร้างบัญชีผู้ใช้
 6. 2.6. เมื่อได้รับการอนุมัติ สถานะของผู้ใช้ลงทะเบียนจะเปลี่ยนเป็น “ผู้ลงทุน”
 7. 2.7. หากแฟรคชั่นปฏิเสธการสมัคร ผู้ใช้ลงทะเบียนอาจต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่แฟรคชั่นร้องขอ หรือสมัครใหม่อีกครั้ง

ข้อ 3. พอร์ตโฟลิโอของผู้ลงทุน

 1. 3.1. พอร์ตโฟลิโอเป็นบริการของแฟรคชั่นซึ่งจะแสดงรายละเอียดข้อมูลและจำนวนแฟรคชั่นโทเคนที่ผู้ลงทุนได้รับเท่านั้น รวมทั้งยอดเงินคงเหลือในวอลเลทของผู้ลงทุน โดยจะไม่มีการจัดเก็บรักษาเงิน แฟรคชั่นโทเคนหรือโทเคนดิจิทัลประเภทอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้น
 2. 3.2. แฟรคชั่นโทเคนและเงินคงเหลือที่แสดงทั้งหมดในพอร์ตโฟลิโอเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ลงทุนแต่เพียงผู้เดียว
 3. 3.4. ในการจำหน่ายจ่ายโอนแฟรคชั่นโทเคนในพอร์ตโฟลิโอ แฟรคชั่นจะกระทำตามคำสั่งของผู้ลงทุนเท่านั้น และการกระทำดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายหรือข้อจำกัดหรือวิธีการที่แฟรคชั่นกำหนด

ส่วนที่ 3. การจองซื้อแฟรคชั่นโทเคน

ข้อ 4.วอลเลท

ผู้ลงทุนจะต้องลงทะเบียนสมัครใช้บริการวอลเลทของบริษัท ทีทูพี จำกัด (T2P) ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อบัญชีวอลเลทมายังพอร์ตโฟลิโอบนระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของแฟรคชั่นให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก่อน มิฉะนั้นผู้ลงทุนจะไม่สามารถจองซื้อแฟรคชั่นโทเคนได้

ข้อ 5. ก่อนการจองซื้อแฟรคชั่นโทเคน

 1. 5.1. ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายแฟรคชั่นโทเคนที่เสนอขายบนระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของแฟรคชั่นก่อนทำการจองซื้อ โดยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายมีดังนี้
  1. ก. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายแฟรคชั่นโทเคนและหนังสือชี้ชวนที่ผ่านการพิจารณาโดย ก.ล.ต.
  2. ข. ข้อจำกัดเกี่ยวกับมูลค่าการลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละราย
  3. ค. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดการโอนแฟรคชั่นโทเคน (ถ้ามี)
  4. ง. แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของผู้ออกโทเคนดิจิทัล เป็นต้น
 2. 5.2. ผู้ลงทุนจะต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน (Knowledge Test) ได้ถูกหมดทุกข้อก่อนการจองซื้อแฟรคชั่นโทเคนและทำแบบทดสอบดังกล่าวใหม่ทุกหกเดือน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
  1. ก. ผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุน (Venture Capital) หรือกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่บังคับใช้ ณ ขณะที่มีการเสนอขายแฟรคชั่นโทเคน
  2. ข. เป็นผู้ลงทุนที่ผ่านแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนนั้นแล้ว ไม่เกินกว่า 3 เดือน ทั้งนี้ แฟรคชั่นจะแสดงคำถามและคำตอบของแบบทดสอบที่ผู้ลงทุนเคยทำไปแล้ว และผู้ลงทุนต้องทำการยืนยันการใช้ผลการทดสอบนั้น

ข้อ 6. การจองซื้อแฟรคชั่นโทเคน

 1. 6.1. ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อแฟรคชั่นโทเคนด้วยเงินสกุลบาทเท่านั้น แฟรคชั่นจะไม่ยอมรับเงินสกุลอื่นหรือคริปโทเคอร์เรนซีในการจองซื้อ
 2. 6.2. ผู้ลงทุนจะต้องมีเงินทุนในวอลเลทเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าของแฟรคชั่นโทเคนที่จะทำการจองซื้อ
 3. 6.3. จำนวนเงินทุนมูลค่าเท่ากับมูลค่าของแฟรคชั่นโทเคนที่จะจองซื้อนั้นจะถูกกันสำรองในวอลเลท ซึ่งอยู่ในระบบของผู้รักษาเงินจองซื้อโทเคนดิจิทัล

ข้อ 7. มูลค่าของการจองซื้อในการเสนอขายแต่ละครั้ง

 1. 7.1. มูลค่าขั้นต่ำของการจองในการเสนอขายแต่ละครั้ง คือ ราคาของแฟรคชั่นโทเคนที่เสนอขาย 1 (หนึ่ง) โทเคน หรือตามที่ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกำหนด
 2. 7.2. ผู้ออกโทเคนดิจิทัลอาจกำหนดมูลค่าสูงสุดในการลงทุน และ/หรือจำนวนแฟรคชั่นโทเคนที่ผู้ลงทุนแต่ละรายสามารถลงทุนได้ในการเสนอขายแต่ละครั้ง ทั้งนี้มูลค่าดังกล่าวจะปรากฎบนหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายแต่ละครั้งเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน
 3. 7.3. ผู้ลงทุนรายย่อยแต่ละรายสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาท) ในการเสนอขายแต่ละครั้ง หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนที่ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้จะปรากฏอยู่บนพอร์ตโฟลิโอของผู้ลงทุน

ข้อ 8. ระยะเวลาจองซื้อ

 1. 8.1. ระยะเวลาจองซื้อเป็นระยะเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อแฟรคชั่นโทเคนได้ โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาจองซื้อ
 2. 8.2. ระยะเวลาจองซื้อจะเริ่มนับวันแรกที่มีการเสนอขายแฟรคชั่นโทเคนและสิ้นสุด ณ วันและเวลาที่แฟรคชั่นกำหนด

ข้อ 9. ผลการจองซื้อ

ผลการจองซื้อจะแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ การจองซื้อสำเร็จ และการจองซื้อไม่สำเร็จ

ข้อ 10. การจองซื้อสำเร็จ

 1. 10.1. การจองซื้อของผู้ลงทุนจะถือว่าสำเร็จเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
  1. ก. ผู้ลงทุนเข้าจองซื้อแฟรคชั่นโทเคนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อหรือก่อนผู้ออกโทเคนดิจิทัลปิดการขายในกรณีที่การเสนอขายโทเคนดิจิทัลประสบความสำเร็จ
  2. ข. เงินทุนในวอทเลทของผู้ลงทุนได้ถูกทำการกันสำรองโดยระบบและอยู่ในความดูแลของผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อโทเคนดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน และ
  3. ค. ผู้ลงทุนได้รับคำยืนยันการจองซื้อและข้อมูลการจองซื้อแฟรคชั่นโทเคนตามข้อ 10.2
 2. 10.2. ในกรณีที่การจองซื้อสำเร็จ แฟรคชั่นจะแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อผู้ลงทุน
  1. ก. ชื่อของแฟรคชั่นโทเคน และชื่อผู้ออกแฟรคชั่นโทเคนที่จองซื้อ
  2. ข. จำนวนแฟรคชั่นโทเคนที่จองซื้อ ราคาต่อหน่วยของแฟรคชั่นโทเคน จำนวนค่าจองซื้อแฟรคชั่น โทเคน ทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี)
  3. ค. ชื่อผู้ลงทุนซึ่งได้จองซื้อแฟรคชั่นโทเคน
 3. 10.3. ในกรณีที่การจองซื้อสำเร็จ เงินจองซื้อในวอลเลทของผู้ลงทุนที่ถูกทำการกันสำรองโดยผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อโทเคนดิจิทัลนั้นจะถูกโอนไปยังผู้ออกโทเคนดิจิทัล ณ วันที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์อ้างอิงให้แก่ทรัสตีเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

ข้อ 11. การจองซื้อไม่สำเร็จ

 1. 11.1. การจองซื้อจะถือว่าไม่สำเร็จเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
  1. ก. ผู้ลงทุนมิได้จองซื้อแฟรคชั่นโทเคนภายในระยะเวลาจองซื้อหรือเข้าจองซื้อหลังจากมีผู้จองซื้อครบตามมูลค่าที่เสนอขายก่อนสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ
  2. ข. เงินทุนในวอลเลทของผู้ลงทุนไม่เพียงพอกับมูลค่าแฟรคชั่นโทเคนที่ผู้ลงทุนพยายามที่จะจองซื้อ
 2. 11.2. ในกรณีที่การจองซื้อไม่สำเร็จ แฟรคชั่นจะแจ้งผู้ลงทุนพร้อมทั้งเหตุที่ทำให้การจองซื้อไม่สำเร็จ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนอาจดำเนินการแก้ไขและเข้าจองซื้อใหม่อีกครั้งก็ได้ เว้นแต่กรณีที่พ้นระยะเวลาจองซื้อแล้ว

ส่วนที่ 4. แฟรคชั่นโทเคน

ข้อ 12. การแจ้งผลการเสนอขายแฟรคชั่นโทเคน

แฟรคชั่นจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ เมื่อปรากฏว่าการเสนอขายประสบความสำเร็จ หรือไม่ประสบความสำเร็จ

ข้อ 13. การได้รับแฟรคชั่นโทเคน

 1. 13.1. ผู้ลงทุนจะได้รับแฟรคชั่นโทเคนก็ต่อเมื่อ
  1. ก. ผู้ลงทุนทำการจองซื้อสำเร็จ และ
  2. ข. การเสนอขายโทเคนนั้นประสบความสำเร็จ และ
  3. ค. ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์อ้างอิงให้แก่ทรัสตีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 2. 13.2. ทันทีที่ทรัสตีแจ้งมายังแฟรคชั่นว่าผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์อ้างอิงให้แก่ทรัสตีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แฟรคชั่นจะดำเนินการออกแฟรคชั่นโทเคนตามเงื่อนไขที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกำหนด
 3. 13.3. ในกรณีที่การเสนอขายโทเคนสำเร็จ และมีผู้ประสงค์จะลงทุนร่วมในมูลค่ารวมทั้งหมดเกินจำนวนมูลค่าเสนอขายขั้นต่ำที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะจัดสรรโทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละรายโดยใช้สัดส่วนของมูลค่าที่นักลงทุนจองซื้อต่อมูลค่าจองซื้อทั้งหมดของนักลงทุนทุกราย
 4. 13.4. แฟรคชั่นโทเคนส่วนที่ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับจะถูกโอนไปยังพอร์ตโฟลิโอของผู้ลงทุนตามสัดส่วนหลังการจัดสรร
 5. 13.5. เงินที่ถูกทำการกันสำรองไว้จะถูกโอนให้กับผู้ออกโทเคนดิจิทัลตามสัดส่วนของแฟรคชั่นโทเคนที่ได้รับจัดสรร และเงินส่วนที่เหลือจะถูกทำการปล่อยคืนให้กับผู้ลงทุนในสกุลเงินบาทโดยปราศจากดอกเบี้ย

ข้อ 14. กรณีที่ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับแฟรคชั่นโทเคน

 1. 14.1. กรณีที่ผู้ลงทุนจองซื้อสำเร็จ แต่อาจจะไม่ได้รับการจัดสรรแฟรคชั่นโทเคนในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
  1. ก. ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่สามารถเสนอขายแฟรคชั่นโทเคนได้ครบตามมูลค่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนภายในระยะเวลาจองซื้อ
  2. ข. ในระหว่างที่มีการเสนอขาย ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข คู่มือ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ของแฟรคชั่นและเป็นเหตุให้แฟรคชั่นระงับการให้บริการและ/หรือยุติความสัมพันธ์กับผู้ออกโทเคนดิจิทัล
 2. 14.2. ภายในระยะเวลา 7 วันนับแต่วันสิ้นสุดของระยะเวลาจองซื้อ เนื่องจากการเสนอขายไม่สำเร็จ ตามข้อ 14.1 ผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการปลดการกันสำรองเงินจองซื้อในวอลเลทของผู้ลงทุนในช่วงระยะเวลาจองซื้อ

ข้อ 15. การโอนแฟรคชั่นโทเคน

 1. 15.1. ผู้ลงทุนอาจโอนแฟรคชั่นโทเคนในพอร์ตโฟลิโอของตนไปยังพอร์ตโฟลิโอของผู้ลงทุนรายอื่นภายในระบบของแฟรคชั่นได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องแจ้งผ่านระบบของแฟรคชั่นให้แฟรคชั่นทราบถึงรายละเอียดแฟรคชั่นโทเคนที่ต้องการโอน เช่น จำนวนแฟรคชั่นโทเคน ราคา หลักฐานการโอนเงิน ชื่อพอร์ตฟอลิโอของผู้รับโอน รวมถึงเอกสารอื่นที่แฟรคชั่นร้องขอ ฯลฯ
 2. 15.2. แฟรคชั่นขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุมัติการโอนตามข้อ 5.1 หากผู้โอนไม่ปฏิบัติตามข้อ 5.1 ให้ครบถ้วนและ/หรือ ผู้รับโอนไม่ผ่านการเป็นผู้สมัครการเป็นผู้ลงทุนกับแฟรคชั่นหรือถูกปฏิเสธ โดยแฟรคชั่นจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับผู้ลงทุน และ/หรือ ผู้รับโอน
 3. 15.3. การอนุมัติการโอนแฟรคชั่นในข้อ 15 นี้ ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่นใด และไม่ถือว่าแฟรคชั่นเป็นผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service) ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) ตัวแทน หรือให้คำแนะนำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ เป็นทางค้าปกติ

ข้อ 16. ผลตอบแทนและความเสี่ยงของผู้ลงทุน

 1. 16.1. ผู้ลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสุทธิ และ/หรือสิทธิในการได้รับสินค้าหรือบริการ ตามที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัล กำหนด
 2. 16.2. ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในแฟรคชั่นโทเคน
 3. 16.3. แฟรคชั่นไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ลงทุนจะได้รับส่วนแบ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสุทธิ และ/หรือสิทธิในการได้รับสินค้าหรือบริการ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ส่วนที่ 5. การจัดการอสังหาริมทรัพย์อ้างอิง

ข้อ 17. ทรัสตี

 1. 17.1. ทรัสตีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์อ้างอิงแทนผู้ลงทุนตามสัญญาก่อตั้งทรัสตี
 2. 17.2. ทรัสตีจะจัดการอสังหาริมทรัพย์อ้างอิง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือแฟรคชั่นโทเคนตามข้อตกลงที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสตี
 3. 17.3. หน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสตีจะเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตีที่ทำขึ้นระหว่างผู้ออกโทเคนดิจิทัล และทรัสตี

ข้อ 18. ผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อโทเคนดิจิทัล

 1. 18.1. ผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อโทเคนดิจิทัลจะเป็นผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อในช่วงระยะเวลาจองซื้อ
 2. 18.2. ผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อโทเคนดิจิทัลจะเก็บรักษาเงินจองซื้อเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนและผู้ออกโทเคนดิจิทัลตามข้อตกลงที่กำหนดในสัญญาผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อโทเคนดิจิทัล
 3. 18.3. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อโทเคนดิจิทัลจะเป็นไปตามสัญญาผู้เก็บรักษาเงินจองซื้อโทเคนดิจิทัล

ข้อ 19. ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์

 1. 19.1. ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะมีหน้าที่เป็นผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ หรือจะจ้างนิติบุคคลอื่นมากระทำการแทนก็ได้ ทั้งนี้ การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อ้างอิงของนิติบุคคลเช่นว่านั้นจะถือว่าเป็นการกระทำของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
 2. 19.2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์จะเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์

ส่วนที่ 6. หน้าที่ของผู้ลงทุน

ข้อ 20. หน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูล

ผู้ลงทุนมีหน้าที่ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลของตนเองให้เป็นปัจจุบันในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือตามที่แฟรคชั่นร้องขอ รวมทั้งมีหน้าที่แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง

ข้อ 21. หน้าที่ในการปฏิบัติตาม

ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในเอกสารต่อไปนี้

 1. ก. นโยบายและหลักเกณฑ์ทั้งหมดที่กำหนดโดยแฟรคชั่น
 2. ข. ข้อบังคับและกฎหมายทั้งหมดที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ

ส่วนที่ 7. เบ็ดเตล็ด

ข้อ 22. ประวัติการทำธุรกรรม

ผู้ลงทุนสามารถเรียกดูประวัติการทำธุรกรรมได้จากพอร์ตโฟลิโอของผู้ลงทุน โดยขอบเขตเวลาที่สามารถดูธุรกรรมย้อนหลังที่ปรากฎบนพอร์ตโฟลิโอนั้นจะเป็นไปตามที่ทางแฟรคชั่นกำหนด อย่างไรก็ดีข้อมูลการทำธุรกรรมย้อนหลังทั้งหมดของผู้ลงทุนจะถูกจัดเก็บโดยแฟรคชั่นภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 23. การระงับการให้บริการ

แฟรคชั่นขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข ระงับ หรือหยุดชั่วคราวซึ่งระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของแฟรคชั่นหรือบัญชีของผู้ลงทุนได้ตลอดเวลา โดยมีหรือไม่มีสาเหตุ โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบ หรือเมื่อแฟรคชั่นพบว่าเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

 1. ก. ผู้ลงทุนละเมิดนโยบายส่วนใดส่วนหนึ่งของแฟรคชั่น หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้
 2. ข. ผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด
 3. ค. แฟรคชั่นตรวจพบว่าข้อมูลที่ผู้ลงทุนแจ้งข้อมูลต่อแฟรคชั่นไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ ไม่เพียงพอ หรือไม่เป็นปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีเหตุอันควรสงสัยอื่นใดที่ทำให้แฟรคชั่นอาจต้องระงับการใช้บริการของผู้ลงทุน

คู่มือผู้ลงทุนฉบับนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

กําลังมองหาความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม

ทีมของเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่คุณ มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ใช่แค่การลงทุน แต่คุณเป็นเจ้าของร่วมได้กับ Fraction