ค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมและการซื้อขาย

ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

ค่าธรรมเนียมการฝากไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการถอน20 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการซื้อ5 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย5 บาท / รายการ

ค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมและการซื้อขาย

ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

มูลค่าการจองซื้อ ไม่เกิน 30,000 บาท15 บาท / รายการ
มูลค่าการจองซื้อ ตั้งแต่ 30,001 – 100,000 บาท30 บาท / รายการ
มูลค่าการจองซื้อ ตั้งแต่ 100,001 – 300,000 บาท50 บาท / รายการ
มูลค่าการจองซื้อ มากกว่า 300,000 บาท70 บาท / รายการ

ประเภทการเสนอขาย

การเสนอขายต่อบุคคลจํากัด
หมายถึงการขายโทเคนให้กับนักลงทุนในวงจํานวนจํากัด ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต.

การเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป
การเสนอขายต่อประชาชนได้เป็นวงกว้างหรือเป็นการทั่วไป โดยไม่จํากัดจํานวนผู้ลงทุนและมูลค่าการระดมทุน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อบังคับและแนวปฏิบัติที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม และคุ้มครองผู้ลงทุน


ประเภทบัญชี

ระดับบัญชีผู้ใช้แฟรคชั่นจะเป็นตัวกำหนดเกณฑ์การซื้อขายของคุณ และยังรวมไปถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงส่วนต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม คุณสามารถปลดล็อคคุณสมบัติและสิทธิ์บัญชีผู้ใช้ของคุณเพิ่มเติมเมื่อคุณได้อัปเกรดระดับบัญชีผู้ใช้แฟรคชั่นตามรายการด้านล่าง:

ระดับที่ 1 (Basic)

วงเงินฝาก10,000 บาท
วงเงินถอนภายใน 24 ช.ม.10,000 บาท
วงเงินจองซื้อต่อการจองซื้อ
 • การเสนอขายต่อบุคคลจำกัด
 • การเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

 • ไม่จำกัด
 • 10,000 บาท
ขีดจํากัดการทําธุรกรรมไม่จํากัด
 • การยืนยันตัวตน

ระดับที่ 2 (General)

วงเงินฝากไม่จำกัด
วงเงินถอนภายใน 24 ช.ม.1,000,000 บาท
วงเงินจองซื้อต่อการจองซื้อ
 • การเสนอขายต่อบุคคลจำกัด
 • การเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

 • ไม่จำกัด
 • 300,000 บาท
ขีดจํากัดการทําธุรกรรมไม่จํากัด
 • การยืนยันตัวตน
 • การประเมินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บัญชีที่ได้รับการรับรอง

วงเงินฝากไม่จำกัด
วงเงินถอนภายใน 24 ช.ม.10,000,000 บาท
วงเงินการสมัครสมาชิกไม่จำกัด
ขีดจํากัดการทําธุรกรรมไม่จำกัด
 • การยืนยันตัวตน
 • การประเมินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ดูข้อกําหนดด้านเอกสาร

หากคุณต้องการอัปเกรดบัญชีเป็นประเภทบัญชีที่ได้รับการรับรอง สําหรับบุคคลที่มีสินทรัพย์มูลค่าสูง ภายหลังจากขั้นตอนการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถแจ้งความประสงค์การสมัครได้ที่หน้าบัญชี เลือกนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง และกด ‘อัปเกรดบัญชี’ เพื่อแนบเอกสารประกอบการอัปเกรดบัญชีเป็นนักลงทุนที่ได้รับการรับรองมาที่ support@fraction.co โดยสามารถดูเอกสารประกอบนี้ได้ที่


บัญชีนิติบุคคล

ประเภทบัญชีนิติบุคคล สําหรับบริษัท องค์กร หรือสํานักงาน

ระดับที่ 1 (General)

วงเงินฝากไม่จำกัด
วงเงินถอนภายใน 24 ช.ม.1,000,000 บาท
วงเงินจองซื้อต่อการจองซื้อ
 • การเสนอขายต่อบุคคลจำกัด
 • การเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป

 • ไม่จำกัด
 • 300,000 บาท
ขีดจํากัดการทําธุรกรรม:ไม่จำกัด

บัญชีที่ได้รับการรับรอง

วงเงินฝากไม่จำกัด
วงเงินถอนภายใน 24 ช.ม.10,000,000 บาท
วงเงินจองซื้อต่อการจองซื้อไม่จำกัด
ขีดจํากัดการทําธุรกรรม:ไม่จำกัด

หากคุณต้องการอัปเกรดบัญชีเป็นประเภทบัญชีที่ได้รับการรับรอง ภายหลังจากขั้นตอนการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถแจ้งความประสงค์การสมัครได้ที่หน้าบัญชี เลือกนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง และกด ‘อัปเกรดบัญชี’ เพื่อแนบเอกสารประกอบการอัปเกรดบัญชีเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองมาที่ support@fraction.co โดยสามารถดูเอกสารประกอบนี้ได้ที่

บัญชีสถาบัน

วงเงินฝากไม่จํากัด
วงเงินถอน:ตามตกลง
วงเงินการสมัครสมาชิกตามข้อกําหนดของโครงการ
ขีดจํากัดการทําธุรกรรมไม่จํากัด
ดูข้อกําหนดด้านเอกสาร

เอกสารที่จําเป็นในการอัปเกรดเป็นนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง

บุคคลและคู่สมรส

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

สูงกว่า 30 ล้านบาท (ไม่รวมที่อยู่อาศัยที่ใช้อยู่อาศัย)

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ยืนยัน

 • รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี 6 เดือนย้อนหลัง
 • โฉนดที่ดิน

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สูงกว่า 8 ล้านบาท หรือ 15 ล้านบาท หากรวมเงินฝากธนาคาร

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ยืนยัน

 • ใบแจ้งยอดหลักทรัพย์
 • ตั๋วแลกเงิน
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี 6 เดือนย้อนหลัง

รายได้รวมต่อปี

สูงกว่า 3 ล้านบาท

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ยืนยัน

 • เอกสารยืนยันเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือน
 • แบบยื่นภาษี (ภ.ง.ด. 90, 91)

นิติบุคคล

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

สูงกว่า 75 ล้านบาท

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ยืนยัน

 • งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วงวดล่าสุด

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สูงกว่า 15 ล้านบาท หรือ 30 ล้านบาท หากรวมเงินฝากธนาคาร

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ยืนยัน

 • งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วงวดล่าสุด

รายได้รวมต่อปี

N/A


การตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์สําหรับบัญชีประเภทนิติบุคคล

เมื่อคุณเปิดบัญชีสําเร็จ ให้คุณไปที่ หน้าแรก หรือ บัญชี เพื่อตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์ และสามารถทําธุรกรรมบนแอปพลิเคชั่นแฟรคชั่นได้ ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการตรวจสอบการมีตัวตนของลูกค้า (KYC/CDD) และการเปิดใช้งานวอลเล็ท โดยคุณสามารถส่งเอกสารประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคลทั้ง 12 เอกสาร มาที่ support@fraction.co.

12 Supporting Documents

1.แบบฟอร์มสําหรับเปิดบัญชีกับแฟรคชั่น1 copy
2.แบบฟอร์มการเปิดวอลเล็ทกับบริษัท ทีทูพี จํากัด1 copy
3.สําเนามติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เปิดบัญชีกับบริษัท แฟรคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด รับรองสําเนาถูกต้องพร้อมตราประทับบริษัท1 ชุด
4.สําเนาข้อบังคับบริษัท1 ชุด
5.สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ. 2) (ถ้ามี)1 ชุด
6.สําเนางบการเงินของบริษัทย้อนหลัง 2 ปี1 ชุด
7.สําเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารบริษัทแบบออมทรัพย์1 ชุด
8.หนังสือมอบอํานาจกรณีที่กรรมการไม่ได้เป็นผู้เปิดบัญชีด้วยตนเอง2 ชุด
9.สําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน2 ชุด
10.สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) โดยรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมตราประทับบริษัท (ถ้ามี)2 ชุด
11.สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ. 20) (ถ้ามี)2 ชุด
12.สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการบริษัทและผู้ดูแลบัญชี พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง2 ชุด

หมายเหตุ:

 1. เอกสารที่เป็นสําเนาต้องลงลายมือรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนาม ทุกฉบับ
 2. สําหรับเอกสาร 1-10 ชุดที่ 1 ให้เขียนว่า “ใช้เพื่อประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคลกับบริษัท แฟรคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด”
 3. สําหรับเอกสาร 6-10 ชุดที่ 2 ให้เขียนว่า “ใช้เพื่อประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคลกับบริษัท ทีทูพี จํากัด”
 4. พร้อมระบุ วัน เดือน ปี ที่ได้ลงนามในเอกสารทุกชุด
 5. และเขียนสําเนาถูกต้องและเซ็นชื่อรับรอง ในเอกสารทุกชุด เพื่อป้องกันการลบหรือปลอมแปลง

นักลงทุนรูปแบบสถาบันหมายถึงผู้ลงทุนรายใดรายหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 2. ธนาคารพาณิชย์
 3. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
 4. บริษัทเงินทุน
 5. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
 6. บริษัทหลักทรัพย์
 7. บริษัทประกันวินาศภัย
 8. บริษัทประกันชีวิต
 9. กองทุนรวม
 10. กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนดังนี้
  1. ผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24) หรือ (26)
  2. ผู้ลงทุนตาม (25) ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
  3. ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงนิ เทียบเท่าผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
 11. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
 12. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
 13. กองทุนประกันสังคม
 14. กองทุนการออมแห่งชาติ
 15. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 16. ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 17. ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 18. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
 19. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 20. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 21. นิติบุคคลประเภทบรรษัท
 22. นิติบุคคลที่มีผู้ลงทุนถือหุ้นตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 23. ผู้ลงทุนต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22) หรือ (23) หรือ (26)
 24. ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุนได้แก่
  1. ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
  2. นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
  3. ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) ดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
   1. ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
   2. ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสํานักงาน
   3. ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินอย่างครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ
 25. กิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุนได้แก่นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน
 26. บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
  1. กรรมการผู้บริหารหรือพนักงาน
  2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  3. บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
 27. ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สํานักงานประกาศกําหนด

กําลังมองหาความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม

ทีมของเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่คุณ มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ใช่แค่การลงทุน แต่คุณเป็นเจ้าของร่วมได้กับ Fraction