ค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมและการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการฝาก:ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการถอน:20 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการซื้อ:5 บาท / รายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย5 บาท / รายการ

ประเภทบัญชี

ระดับบัญชีผู้ใช้แฟรคชั่นจะเป็นตัวกำหนดเกณฑ์การซื้อขายของคุณ และยังรวมไปถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงส่วนต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มของเรา คุณสามารถปลดล็อคคุณสมบัติและสิทธิ์บัญชีผู้ใช้ของคุณเพิ่มเติมเมื่อคุณได้อัปเกรดระดับบัญชีผู้ใช้แฟรคชั่นตามรายการด้านล่าง:

ระดับที่ 1

วงเงินฝาก: 10,000 บาท
วงเงินถอน:10,000 บาท
วงเงินการสมัครสมาชิก:10,000 บาท
ขีดจํากัดการทําธุรกรรม:ไม่จํากัด
 • การยืนยันตัวตน
 • การประเมินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระดับที่ 2

วงเงินฝาก: No Limit
วงเงินถอน:1,000,000 บาท
วงเงินการสมัครสมาชิก:300,000 บาท
ขีดจํากัดการทําธุรกรรม:ไม่จํากัด
 • การยืนยันตัวตน
 • การประเมินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บัญชีที่ได้รับการรับรอง

วงเงินฝาก:No Limit
วงเงินถอน:10,000,000 THB
วงเงินการสมัครสมาชิก:No Limit
ขีดจํากัดการทําธุรกรรม:No Limit
 • การยืนยันตัวตน
 • การประเมินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ดูข้อกําหนดด้านเอกสาร

บัญชีสถาบัน

วงเงินฝาก: ไม่จํากัด
วงเงินถอน:ตามตกลง
วงเงินการสมัครสมาชิก:ไม่จํากัด
ขีดจํากัดการทําธุรกรรม:ไม่จํากัด
ดูข้อกําหนดด้านเอกสาร

เอกสารที่จําเป็นในการอัปเกรดเป็นนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง

บุคคลและคู่สมรส

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

สูงกว่า 30.0 ล้านบาท (ไม่รวมที่อยู่อาศัยที่ใช้อยู่อาศัย)

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ยืนยัน

 • รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี 6 เดือนย้อนหลัง
 • โฉนดที่ดิน

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สูงกว่า 8.0 ล้านบาท หรือ 15.0 ล้านบาท หากรวมเงินฝากธนาคาร

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ยืนยัน

 • ใบแจ้งยอดหลักทรัพย์
 • ตั๋วแลกเงิน
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี 6 เดือนย้อนหลัง

รายได้รวมต่อปี

สูงกว่า 3.0 ล้านบาท

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ยืนยัน

 • เอกสารยืนยันเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือน
 • แบบยื่นภาษี (ภ.ง.ด. 90, 91)

นิติบุคคล

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

สูงกว่า 75.0 ล้านบาท

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ยืนยัน

 • งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วงวดล่าสุด

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สูงกว่า 15.0 ล้านบาท หรือ 30.0 ล้านบาท หากรวมเงินฝากธนาคาร

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ยืนยัน

 • งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วงวดล่าสุด

รายได้รวมต่อปี

N/A

เอกสารที่ต้องใช้ในการอัปเกรดเป็นบัญชีสถาบัน

นิติบุคคลของไทย

 1. แบบฟอร์ม/คําร้องการเปิดบัญชี
 2. สําเนาเอกสารพิสูจน์สถานะนิติบุคคลหรือหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน
 3. สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดที่กระทรวงพาณิชย์รับรองและออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
 4. เอกสารอื่น ๆ หรือสําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติการทําธุรกรรมและแต่งตั้งตัวแทนเข้าทํารายการในนามนิติบุคคล
 5. สําเนาบัตรประชาชน, ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว, หนังสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ, ผู้รับมอบอํานาจ
 6. หนังสือมอบอํานาจพร้อมเอกสารตามข้อ 5
 7. สําเนางบการเงินล่าสุด
 8. เอกสารหรือข้อมูลเพื่อพิสูจน์สถานะของสถาบันการเงินของรัฐในกํากับของรัฐ
 9. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: เอกสารทุกฉบับ (ไม่รวมข้อ 5) ต้องรับรองโดยผู้มีอํานาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

นักลงทุนรูปแบบสถาบันหมายถึงผู้ลงทุนรายใดรายหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
 2. ธนาคารพาณิชย์
 3. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
 4. บริษัทเงินทุน
 5. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
 6. บริษัทหลักทรัพย์
 7. บริษัทประกันวินาศภัย
 8. บริษัทประกันชีวิต
 9. กองทุนรวม
 10. กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนดังนี้
  1. ผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24) หรือ (26)
  2. ผู้ลงทุนตาม (25) ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
  3. ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงนิ เทียบเท่าผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
 11. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
 12. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
 13. กองทุนประกันสังคม
 14. กองทุนการออมแห่งชาติ
 15. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 16. ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 17. ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 18. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
 19. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
 20. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 21. นิติบุคคลประเภทบรรษัท
 22. นิติบุคคลที่มีผู้ลงทุนถือหุ้นตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 23. ผู้ลงทุนต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22) หรือ (23) หรือ (26)
 24. ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุนได้แก่
  1. ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
  2. นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
  3. ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) ดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
   1. ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
   2. ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding portal) ที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสํานักงาน
   3. ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินอย่างครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ
 25. กิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุนได้แก่นิติบุคคลร่วมลงทุนและกิจการเงินร่วมลงทุน
 26. บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว
  1. กรรมการผู้บริหารหรือพนักงาน
  2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  3. บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
 27. ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สํานักงานประกาศกําหนด

กําลังมองหาความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม

ทีมของเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่คุณ มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ใช่แค่การลงทุน แต่คุณเป็นเจ้าของร่วมได้กับ Fraction